Zgodność z przepisami w Kyäni

 • Gwarancja satysfakcji z produktów dla klientów (nie dotyczy Partnerów Biznesowych)

  W ramach gwarancji satysfakcji Kyäni oferuje stuprocentowy zwrot pieniędzy (100%) w ciągu trzydziestu (30) dni (pomniejszony o koszty przesyłki) na wszystkie produkty zakupione przez klientów. Klient jest zobowiązany zwrócić do Kyӓni wszystkie zużyte i niezużyte produkty. Centrum dystrybucyjne Kyäni obsłuży zwrot w ciągu trzydziestu dni od otrzymania produktu.

  Informujemy, że wszystkie transakcje zakupu produktów wycofanych przez spółkę lub sezonowych czy specjalnych produktów promocyjnych są ostateczne i nie podlegają refundacji ani wymianie.

  Gwarancja na produkty wynosi co najmniej 30 dni od daty zakupu, szczególnie ze względu na fakt, że produkty Kyäni są wykonane z naturalnych składników i mogą nie nadawać się do odsprzedaży, jako że ulegają zepsuciu i nie nadają się do sprzedaży jeśli zostaną otwarte, nie są odpowiednio przechowywane lub zostaną zwrócone bez oryginalnego opakowania.

  Wszystkie darowizny na cele charytatywne są nieodwołalne i nierefundowane po upływie 14 dni od okresu wycofania.

  Klientom nie wolno sprzedawać produktów poniżej wartości rynkowej, ani korzystać ze stron, takich jak eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace lub podobnych sklepów internetowych w celu odsprzedawania produktów Kyäni.

 • Zwrot zapasów przez Partnerów Biznesowych

  Partnerzy Biznesowi mają 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie Umowy niezależnego Partnera Biznesowego na wycofanie się bez kary i bez konieczności podawania powodu, pod warunkiem poinformowania Kyäni o takiej decyzji o wycofaniu się na piśmie przed upływem wspomnianego okresu.

  W przypadku dobrowolnego rozwiązania lub unieważnienia Umowy niezależnego Partnera Biznesowego, na podstawie poprzedniego ustępu lub punktu 11.c niniejszego dokumentu, Kyӓni zobowiązuje się odkupić od Partnera Biznesowego dowolną ilość nadających się do sprzedaży zapasów towarów, które Partner Biznesowy kupił od Kyӓni w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy. Cena, po której towar zostanie odkupiony, wyniesie 90 procent ceny zakupu zapłaconej przez Partnera Biznesowego. Koszty wysyłki produktów do partnera biznesowego i z powrotem do Kyӓni ponosi Partner Biznesowy i nie podlegają one refundacji. Kyӓni nie odkupi zapasów towarów od Partnerów Biznesowych, których umowa została rozwiązana z powodu niedotrzymania przez nich warunków umowy.

  Dla celów Umowy, zapasy podlegające wykupieniu obejmują wszystkie wyprodukowane produkty, materiały promocyjne, pakiety startowe lub inne pomoce sprzedażowe zakupione przez Partnera Biznesowego od Kyäni.

  Przepisy dotyczące wykupienia, o których mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczą zapasów, które nie nadają się do bieżącej sprzedaży. Zapasy nadające się do sprzedaży nie obejmują zapasów, których termin ważności upłynął, których etykieta bezpieczeństwa została naruszona lub usunięta, które zostały otwarte lub częściowo zużyte, które zostały wycofane przez spółkę lub są produktami sezonowymi lub specjalnymi produktami promocyjnymi.
  Jeżeli Partner Biznesowy nie upomni się o produkty i zostaną one w późniejszym terminie odkupione lub zostanie za nie udzielony zwrot na podstawie niniejszych przepisów (tj. gdy zamówienie zostanie odrzucone, podany adres lub numer telefonu będzie nieprawidłowy, dostawa nie powiedzie się lub z innego powodu), partner biznesowy poniesie koszt opłat administracyjnych w wysokości 16 EUR (+VAT), a także odpowiedzialność za koszty wysyłki produktu do partnera biznesowego i wysyłki zwrotnej do Kyäni.
  Partner Biznesowy powinien wysłać wszystkie produkty nie później niż 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail od Kyäni zawierającej prośbę o zwrot produktów. Partner Biznesowy ponosi ryzyko utraty produktów w tranzycie.

  Partnerzy Biznesowi nie mogą sprzedawać produktów za cenę niższą niż aktualnie opublikowana cena hurtowa (cena dla Partnera Biznesowego), ani też odsprzedawać produktów Kyäni w serwisach typu eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace lub podobnych sklepach internetowych.